• تاریخ: ۱۳۹۶-۰۸-۰۹
  • شناسه مطلب: 2314

آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شماره یک میانه (مرحله دوم ـ نوبت دوم)

آگهی مزایده مرحله دوم نوبت دوم بهره برداری از جایگاه CNG شماره یک میانه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ ۹۶/۶/۱۵هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۳۴۸ـ ۹۶/۷/۲شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر ...

آگهی مزایده مرحله دوم نوبت دوم

بهره برداری از جایگاه CNG شماره یک میانه

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ ۹۶/۶/۱۵هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۳۴۸ـ ۹۶/۷/۲شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد مدیریت و بهره برداری از جایگاه گاز فشرده طبیعی(CNG) شماره یک واقع در جنب پایانه مسافربری میانه را به یکی از شرکتهای واجد شرایط مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید.CNG

لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد  (حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۷) جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان یا وب سایت www.miyanehtaxi.org مراجعه نمایند.

ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در تمامی مراحل مختار بوده و هزینه چاپ آگهی های مربوطه به عهده برنده مزایده خواهد بود.

واحدی ـ رئیس سازمان

** آگهی فوق در صفحه ۱۰ روزنامه سراسری اطلاعات روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۸ شماره ۲۶۸۵۵منتشر شده است.

شرایط مزایده و فرم پیشنهاد قیمت :

                                                                                            شرایط مزایده