• تاریخ: ۱۳۹۷-۰۱-۲۳
  • شناسه مطلب: 2430

آگهی مزایده مرحله دوم ـ نوبت دوم نصب و راه اندازی سخت افراز و نرم افراز پارکومترهوشمند شهر میانه

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه در اجرای مصوبه مورخ ۱۵/۶/۹۶  هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره  ۵۲۳-۲۱/۸/۹۶  شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار پارکومتر هوشمند میانه ...

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه در اجرای مصوبه مورخ ۱۵/۶/۹۶  هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره  ۵۲۳-۲۱/۸/۹۶  شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار پارکومتر هوشمند میانه شامل سرمایه گذاری ، خرید ، نصب ، اجرا ، بهره برداری ، نظارت ، مدیریت ، فروش کارت و شارژ و پرداخت سهم سازمان را به یکی از اشخاص حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.images

لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۱/۲/۹۷ جهت کسب اطلاعات و اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان یا وب سایت  www.mianehtransport.orgمراجعه نمایند.

ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در تمامی مراحل مزایده مختار بوده و هزینه چاپ آگهی های مربوطه به عهده شرکت برنده خواهد بود.

واحدی ـ رئیس سازمان

 

** آگهی فوق در صفحه ۱۰ روزنامه سراسری اطلاعات به شماره ۲۶۹۷۶ روز چهار شنبه مورخ  ۲۲/۰۱/۹۷ منتشر شده است.

شرایط پارکومترمرحله دوم – Copy (2)