• تاریخ: ۱۳۹۷-۰۸-۰۵
  • شناسه مطلب: 2593

آگهی مزایده مرحله اول ـ نوبت اول بهره برداری از جایگاه CNG شماره یک میانه

        آگهی مزایده مرحله اول نوبت اول بهره برداری از جایگاه CNG شماره یک میانه سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ ۱۱/۷/۹۷ هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر می ...

        آگهی مزایده مرحله اول نوبت اول بهره برداری از جایگاه CNG شماره یک میانه


سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ ۱۱/۷/۹۷ هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد مدیریت و بهره برداری از جایگاه گاز فشرده طبیعی(CNG) شماره یک واقع در جنب پایانه مسافربری میانه را به یکی از شرکتهای واجد شرایط مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید.CNG

لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد ظرف ۱۷ روز از تاریخ انتشار آگهی  جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان یا وب سایت www.mianehtransport.org مراجعه نمایند.

ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در تمامی مراحل مختار بوده و هزینه چاپ آگهی های مربوطه به عهده برنده مزایده خواهد بود.

واحدی – رئیس سازمان

آگهی فوق در صفحه ۱۰روزنامه سراسری اطلاعات روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۲ـ شماره ۲۷۱۳۱منتشر شده است.

شرایط مزایده و فرم پیشنهاد قیمت :

شرایط مزایده