• تاریخ: ۱۳۹۷-۰۸-۲۴
  • شناسه مطلب: 2610

آگهی مزایده مرحله دوم ـ نوبت اول بهره برداری از جایگاه CNG شماره یک میانه

آگهی مزایده مرحله دوم ـ نوبت اول بهره برداری از جایگاه CNG شماره یک میانه سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ ۱۱/۷/۹۷ هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر میانه در ...

آگهی مزایده مرحله دوم ـ نوبت اول

بهره برداری از جایگاه CNG شماره یک میانه

سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ ۱۱/۷/۹۷ هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد مدیریت و بهره برداری از جایگاه گاز فشرده طبیعی(CNG) شماره یک واقع در جنب پایانه مسافربری میانه را به یکی از شرکتهای واجد شرایط مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید.56

لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد ظرف ۱۷ روز از تاریخ انتشار آگهی  جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان یا وب سایت www.mianehtransport.org مراجعه نمایند.

ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در تمامی مراحل مختار بوده و هزینه چاپ آگهی های مربوطه به عهده برنده مزایده خواهد بود.

                        واحدی ـ رئیس سازمان

آگهی فوق در صفحه ۱۰روزنامه سراسری اطلاعات روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۲۳شماره ۲۷۱۴۶منتشر شده است.

شرایط مزایده و فرم پیشنهاد قیمت :

شرایط مزایده مرحله دوم – نوبت اول