• تاریخ: ۱۳۹۸-۰۶-۲۱
  • شناسه مطلب: 2919

مزایده مرحله اول ـ نوبت اول واگذاری حق امیتاز آژانس تاکسی تلفنی بی سیم بانوان

آگهی مزایده مرحله اول  ـ نوبت اول واگذاری حق امیتاز آژانس تاکسی تلفنی بی سیم بانوان         سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۱۴/۲/۹۸هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۱۸/۴/۹۸ شورای محترم اس ...

آگهی مزایده مرحله اول  ـ نوبت اول

واگذاری حق امیتاز آژانس تاکسی تلفنی بی سیم بانوانimages

        سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۱۴/۲/۹۸هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۱۸/۴/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد حق امیتاز یک واحد آژانس تاکسی بیسیم بانوان را با قیمت پایه۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیق و حقوقی   واگذار نماید.

لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد ظرف ۱۷ روز از تاریخ انتشار آگهی   جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان یا وب سایت www.mianehtransport.org مراجعه نمایند.

ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در تمامی مراحل مختار بوده و هزینه چاپ آگهی های مربوطه به عهده برنده مزایده خواهد بود.

واحدی ـ رئیس سازمان

آگهی فوق در صفحه  اول روزنامه قافلان روز شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۶شماره ۲۴۹منتشر شده است.

شرایط مزایده و فرم پیشنهاد قیمت :

بزودی درج می شود