• تاریخ: ۱۳۹۸-۰۸-۰۹
  • شناسه مطلب: 2977

آگهی مزایده مرحله دوم ـ نوبت دوم واگذاری حق امیتاز آژانس تاکسی تلفنی بی سیم بانوان

آگهی مزایده مرحله دوم  ـ نوبت دوم واگذاری حق امیتاز آژانس تاکسی تلفنی بی سیم بانوان         سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۱۴/۲/۹۸هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۱۸/۴/۹۸      شورای محت ...

آگهی مزایده مرحله دوم  ـ نوبت دوم

واگذاری حق امیتاز آژانس تاکسی تلفنی بی سیم بانوان

        سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۱۴/۲/۹۸هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۱۸/۴/۹۸   images   شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد حق امیتاز یک واحد آژانس تاکسی بیسیم بانوان را با قیمت پایه۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیق و حقوقی   واگذار نماید.

لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۱۱/۸/۱۳۹۸ جهت کسب اطلاعات و اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان یا وب سایت www.mianehtransport.org مراجعه نمایند.

ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در تمامی مراحل مختار بوده و هزینه چاپ آگهی های مربوطه به عهده برنده مزایده خواهد بود.

واحدی ـ رئیس سازمان

 

آگهی فوق در صفحه  اول روزنامه قافلان روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۰۲ شماره ۲۵۴منتشر شده است.

شرایط مزایده واگذاری امتیاز آژانس تاکسی تلفنی