• تاریخ: ۱۳۹۸-۰۹-۱۳
  • شناسه مطلب: 2990

آگهی مزایده مرحله اول ـ نوبت دوم واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بانوان و پیک موتوری

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۱۴/۲/۹۸ و۲۱/۶/۹۸هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۱۸/۴/۹۸ و ۵۰۷ – ۲۸/۶/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد حق امتیاز از یک واحد آژانس تاکسی تلفنی ب ...

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۱۴/۲/۹۸ و۲۱/۶/۹۸هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۱۸/۴/۹۸ و ۵۰۷ – ۲۸/۶/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد حق امتیاز از یک واحد آژانس تاکسی تلفنی بانوان را با قیمت پایه۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال ودو واحد آژانس پیک موتوری هر کدام با قیمت پایه ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجدالشرایط واگذار نماید.images

لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخه ۲۰/۹/۱۳۹۸ جهت کسب اطلاعات و اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان یا وب سایت www.mianehtransport.org مراجعه نمایند.

ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در تمامی مراحل مختار بوده و هزینه چاپ آگهی های مربوطه به عهده برنده مزایده خواهد بود.

واحدی ـ رئیس سازمان

آگهی فوق در صفحه  ۶روزنامه سرخاب روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۰ شماره ۳۴۳۵منتشر شده است.

شرایط مزایده واگذاری امتیاز پیک موتور

شرایط مزایده واگذاری امتیاز آژانس تاکسی تلفنی