• تاریخ: ۱۳۹۸-۱۰-۰۳
  • شناسه مطلب: 3005

آگهی مزایده مرحله دوم ـ نوبت اول واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بانوان و پیک موتوری

آگهی مزایده مرحله دوم  ـ نوبت اول واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بانوان و پیک موتوری سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۱۴/۲/۹۸ و۲۱/۶/۹۸هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۱۸/۴/۹۸ و ۵۰۷ – ...

آگهی مزایده مرحله دوم  ـ نوبت اول

واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بانوان و پیک موتوریimages

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۱۴/۲/۹۸ و۲۱/۶/۹۸هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۱۸/۴/۹۸ و ۵۰۷ – ۲۸/۶/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد حق امتیاز یک واحد آژانس تاکسی تلفنی بانوان را با قیمت پایه۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودو واحد آژانس پیک موتوری هر کدام با قیمت پایه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجدالشرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد ظرف ۱۷ روز از تاریخ انتشار آگهی   جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان یا وب سایت www.mianehtransport.org مراجعه نمایند.

ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در تمامی مراحل مختار بوده و هزینه چاپ آگهی های مربوطه به عهده برنده مزایده خواهد بود.

واحدی ـ رئیس سازمان

آگهی فوق در صفحه  ۶روزنامه سرخاب روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ شماره ۳۴۵۲منتشر شده است.