• تاریخ: ۱۳۹۸-۱۰-۰۹
  • شناسه مطلب: 3008

آگهی مزایده مرحله دوم ـ نوبت دوم واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بانوان و پیک موتوری

آگهی مزایده مرحله دوم  ـ نوبت دوم واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بانوان و پیک موتوری         سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۹۸/۰۲/۱۴ و ۹۸/۰۶/۲۱ هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۹۹-۹۸/ ...

آگهی مزایده مرحله دوم  ـ نوبت دوم

واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بانوان و پیک موتوری

        سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه باستناد مجوز مورخ  ۹۸/۰۲/۱۴ و ۹۸/۰۶/۲۱ هیأت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره images۲۹۹-۹۸/۰۴/۱۸ و ۵۰۷ – ۹۸/۰۶/۲۸ شورای محترم اسلامی شهر میانه در نظر دارد حق امتیاز یک واحد آژانس تاکسی تلفنی بانوان را با قیمت پایه۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دو واحد آژانس پیک موتوری هر کدام با قیمت پایه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجدالشرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخه ۹۸/۱۰/۱۶جهت کسب اطلاعات و اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان یا وب سایت www.mianehtransport.org مراجعه نمایند.

ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در تمامی مراحل مختار بوده و هزینه چاپ آگهی های مربوطه به عهده برنده مزایده خواهد بود.

واحدی ـ رئیس سازمان

آگهی فوق در صفحه  ۶ روزنامه سرخاب روز شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۷شماره ۳۴۵۸ منتشر شده است.

 شرایط مزایده واگذاری امتیاز آژانس تاکسی تلفنی

شرایط مزایده واگذاری امتیاز پیک موتوری